Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen client en Fearless By Lau gesloten overeenkomst met betrekking tot de zorgverlening.

Laura Derks ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 76078817, handelend onder Fearless By Lau, gevestigd aan de Grotestraat 4, 5437 AS in Beers.

a. Fearless By Lau is een zelfstandige op het gebied van de complementaire zorg en bevoegd en bekwaam tot het leveren van een behandelmethode van angsten.

b. Fearless by Lau staat in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZA);

c. Cliënt wenst gebruik te maken van de diensten van Fearless by Lau voor het leveren van de Zorg;

Artikel 1. Zorgverlening

1. Aanmelden voor een behandeling kan zowel telefonisch, via e-mail of via het contactformulier op de website.

2. De cliënt probeert zijn of haar hulpvraag zo duidelijk mogelijk te benoemen.

3. De coach/therapeut probeert de aanpak zo duidelijk mogelijk onder woorden te brengen

4. De cliënt geeft aan akkoord te gaan met de aanpak en zegt toe, naar eer en geweten eerlijk te zullen zijn en open te staan voor de aanpak.

5. De coach/therapeut zegt toe zo zorgvuldig mogelijk de aanpak op te zetten en daarbij alleen zich ten doel te stellen van het probleem van de cliënt beter hanteerbaar te maken en als einddoel zo mogelijk om het probleem te verhelpen.

6. De cliënt accepteert zijn eigen verantwoordelijkheid bij de behandeling en belooft aan te geven, wanneer aanpassingen in de aanpak naar zijn of haar mening gewenst zijn.

7. De coach/therapeut zegt toe de cliënt respectvol te zullen bejegenen en al wat ter tafel komt vertrouwelijk te zullen behandelen.

8. De cliënt realiseert zich, dat hij/zij het behandel traject uit vrije wil is aangegaan en dat de coach/therapeut geen aansprakelijkheid aanvaardt in deze.

9. De coach/therapeut realiseert zich de kwetsbaarheid van de cliënt en zal in alle zorgvuldigheid hiermee proberen om te gaan.

10. De cliënt realiseert zich, dat een sessie een afgesproken tijdsduur heeft en dat het probleem wat tegen het einde van de sessie boven tafel komt pas de volgende sessie zal worden besproken.

11. De coach/therapeut zal proberen de sessie zodanig in te delen dat de sessie de client voldoende de gelegenheid geeft zijn/haar eigen inbreng te leveren.

12. De cliënt verplicht zich aan de gemaakte afspraken na te komen.

13. De coach/therapeut zal zich aan de gemaakte afspraken houden.

14. Indien de cliënt verhinderd is, dient deze zich af te melden binnen een termijn van 24 uur. Er wordt dan een vervangende afspraak gemaakt.

15. Indien de termijn genoemd in lid 13 niet in acht wordt genomen dan behoudt de coach/therapeut zich het recht om een no-show tarief in rekening te brengen van die sessie.

16. Indien de coach/therapeut verhinderd is, zal deze dat zo spoedig mogelijk doorgeven aan de cliënt. Er wordt dan een vervangende afspraak gemaakt.

17. Coaching bij een minderjarige is alleen mogelijk als beide ouders hiervoor toestemming geven.

18. Fearless by Lau is nooit een vervanger voor een medisch specialist.

Artikel 2. Vergoeding

1. Cliënt is de coach/therapeut vergoeding verschuldigd voor haar werkzaamheden, tenzij de coach/therapeut voor deze werkzaamheden op basis van wetgeving of een overeenkomst vergoeding ontvangt van een derde.

2. De cliënt betaalt per keer het afgesproken bedrag aan de coach/therapeut voor de zorg van die bijeenkomst.

3. Cliënt verklaart hierbij op de hoogte te zijn van het feit dat de coach/therapeut geen zorgcontracten heeft gesloten met zorgverzekeraars en dat hierdoor de factuur niet voor vergoeding in aanmerking komt.

4. De coach/therapeut geeft prijswijzigingen in het coachen bijtijds aan.

Artikel 3. Klachten

1. De cliënt verklaart zich bereid zich in te zetten voor een zo goed mogelijk verloop van het coaching traject.

2. De coach/therapeut verklaart zijn uiterste best te zullen doen om voor de cliënt iets te kunnen betekenen.

3. Fearless by Lau heeft zelfstandig een klachtenregeling getroffen zoals bedoeld in de artikelen 13 tot en met 17 (Wet Kwaliteit klachten en geschillen zorg (“Wkkgz”)_. De klachten van de Cliënt die betrekking hebben op de Zorg die door Fearless by Lau in het kader van deze Overeenkomst is/wordt geleverd worden conform de klachtenregeling van Fearless by Lau afgehandeld.

4. De coach/therapeut verklaart dat zij is aangesloten bij een geschilleninstantie bedoeld in artikel 18 Wkkgz. Wanneer Cliënt een geschil aanhangig maakt, zal de geschilleninstantie waarbij Fearless by Lau is aangesloten dit geschil in behandeling nemen.

5. Cliënt wordt door de coach/therapeut indien gewenst geïnformeerd over de wijze waarop zij een klacht kan indienen c.q. een geschil aanhangig kan maken.

Artikel 4. Duur en looptijd

1. De Overeenkomst gaat in op de onderstaande ingevulde datum, en geldt voor de duur van de afgesproken behandeling.

2. De Overeenkomst eindigt in geval van de hierna genoemde omstandigheden en op de hierna genoemde momenten:

a. met wederzijds goedvinden tussen Partijen;

b. bij het overlijden van cliënt of coach/therapeut

c. wanneer er geen Indicatie meer is voor het verlenen van de Zorg.

d. door middel van schriftelijke opzegging door coach/therapeut indien er sprake is van een gewichtige reden. Hier is in ieder geval maar niet uitsluitend sprake van in de volgende gevallen:

i.de Cliënt komt essentiële plichten of regels niet na, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen door coach/therapeut

i.i.door toedoen van cliënt of naasten ontstaat een zodanig situatie dat voortzetting van zorgvuldige behandeling en verzorging van cliënt er wordt bemoeilijkt.

Artikel 5. Slotbepalingen

1. De inhoud van de considerans maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

2. De Overeenkomst kan slechts schriftelijk door Partijen worden gewijzigd.

3. Indien een bepaling van de Overeenkomst nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, bijvoorbeeld door een (toekomstige) wijziging in wet- en regelgeving, dan blijven Partijen in beginsel gebonden aan de overige bepalingen van deze Overeenkomst. Partijen zullen de nietige dan wel onverbindende bepalingen vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepalingen.

4. Partijen verplichten zich jegens elkaar vertrouwelijkheid te betrachten over de inhoud van de Overeenkomst, behoudens voor zover mededeling op grond van de wet is vereist, ongeacht of de Overeenkomst in het voorkomende geval wordt beëindigd.

5. De Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.